Statistika õpiku vigade parandus

Punasega on märgitud parandatud arvud ja sõnad.


Lk 38 ülesande A.1.2 osas 5 peab olema

(b) 15 sagedusklassi, klasside laius 25,...Lk 86 ülesande A.2.3 tekstis teises osas peab olema

2. Lisada tabelisse maakonnakeskuste andmed: Pärnu linn 42622,Lk 99 näide 3.4. teine lõik viimane lause peab olema

Vahemiku alumine piir on $$ \color{red}{15,82} - 2 \cdot 10,30 \approx -4,8$$ ja ülemine piir $$ \color{red}{15,82}+ 2 \cdot 10,30 \approx 36,4$$ tuhat eurot.Lk 107 joonise 3.13 all joonise osa c) selgitus peab olema

c) parempoolse asümmeetriaga ja püstakas, saba on paremal ning õhuke: ekstreemsed väärtused on paremal ja neid on vähe

Lk 187 näide 5.15 viimane valem statistilise tõenäosuse leidmiseks peab olema

$$ p_i ^*=\frac{f_i}{\color{red}{140}} $$

Lk 269 näites 6.10 toodud arvutus vastusevariandi 1 jaoks peab olema

$$ \Delta p_1 = \sqrt {6,6349} \cdot \sqrt{\frac{0,0305 (1- 0,0305) }{\color{red}{9080}} } \approx 0,0046$$

Lk 311 esimene lõik teine lause peab olema

Jooniselt 7.11 näeme, et kui p < α, siis teststatistiku empiiriline väärtus ze on nullist kaugemal kui kriitiline väärtus zkr ja tuleb vastu võtta sisukas hüpotees (vasakul). Kui aga p > α, siis empiiriline väärtus ze on nullile lähemal kui kriitiline väärtus ja võtame vastu nullhüpoteesi (paremal).Lk 353 tabeli 7.10 viimasel real KOKKU meeste arv peab olema 60:

  mehed naised KOKKU
meeldib 12,4 18,6 31
neutraalne 29,6 44,4 74
ei meeldi 18,0 27,0 45
KOKKU 60 90 150


Lk 662 ülesande A.3.9 osa 3 vastus peab olema

3. Kõige rohkem varieerub tunnus "inimesi ühe televiisori kohta", sest variatsioonikordaja on kõige suurem, \(V=2,508\).Lk 663 tabel ÜV.5 ülesande A.3.13 vastus peab olema

  LHV S Nordea A SEB Swedbank K2
Variatsioonamplituud 8,09 23,49 14,68 13,19
Astak 4 1 2 3
Kvartiilhaare 5,04 9,23 4,75 5,59
Astak 3 1 4 2
Standardhälve 2,68 6,02 3,32 3,48
Astak 4 1 3 2
Variatsioonikordaja 0,803 0,616 0,925 0,777
Astak 2 4 1 3
Astakute summa 13 7 10 10


Lk 664 ülesande 5.3 3. osa vastus

0,42Lk 665 ülesande 5.9 vastus.

Oodatav kasum on 41 eurot päevas.Lk 667 ülesande 5.40 vastus, jaotusfunktsioon peab olema

\(F(x) = 1 - e^{-\color{red}{0,0833}x}\).Lk 669 ülesande A.6.7 vastuse teine osa peab olema

..., traditsioonilised \(30,9\% \pm \color{red}{11,2}\%\).Lk 679 ülesande A.8.1 osa 3 vastus peab olema

3. Naiste keskmine eluiga kõige tugevamini, ...Lk 683 ülesande A.9.8 osa 4 vastus peab olema

4.a) 0,239 €/km; b) 0,599 €/km; c) 0,153 €/km.Lk 693 ülesande A.10.7 osa 1 vastus peab olema

1. Keskmine absoluutne aheljuurdekasv 0,681 €.