Interaktiivsed demod statistikas ja ökonomeetrias

Demod on CDF formaadis (Computable Document Format) ja nende vaatamiseks on oma arvutisse vaja installeerida vabavara Wolfram Player. Seejärel saab vastavale lingile klikkides kas avada CDF fail pleieriga või salvestada oma arvutisse ja vaadata hiljem.

Statistika demode sirvimine eraldi aknas

Ökonomeetria demode sirvimine eraldi aknas

Creative Commonsi litsents
Demod on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.


Histogrammi sõltuvus klassi laiusest
Aritmeetiline keskmine
Aritmeetiline keskmine ja mediaan
Aritmeetiline keskmine, mediaan ja mood
Asümmeetria ja püstakus
Standardhälve
Tšebõšovi võrratus
Statistiline ja teoreetiline tõenäosus
Suurte arvude seadus
Ristkülikjaotus
Binoomjaotus
Poissoni jaotus
Poissoni protsess
Normaaljaotuse sõltuvus keskväärtusest ja standardhälbest
Normaaljaotus ja tõenäosus
Standardhälbe kordne vahemik normaaljaotuse korral
Juhuvalim ja kogumi keskväärtuse punkthinnang
Valimite keskmiste valimjaotus
Keskväärtuse usaldusvahemiku leidmine tsentraalse piirteoreemi abil
Usaldusvahemiku usaldatavus
Kogumi keskväärtuse usalduspiirid
t-jaotus
Viie valiku osakaalu määramine juhuvalimi abil
Otsustamise kriteerium hüpoteesi testimisel
Kuidas leitakse teststatistiku kriitiline väärtus
Kogumi keskväärtuse testimine
Hüpoteesi testimine: teststatistiku empiirilise väärtuse võrdlemine kriitilisega
Hüpoteesi testimine: olulisuse tõenäosuse p võrdlemine olulisuse nivooga α
Kahte liiki vead hüpoteeside testimisel
I ja II liiki viga hüpoteeside testimisel
Dispersioonanalüüs ANOVA
Lineaarne korrelatsioonikordaja ja hajumisdiagramm
Lineaarne korrelatsioonikordaja ja erind
Astakkorrelatsioon
Lineaarse mudeli parameetrid
Vähimruutude meetod
Determinatsioonikordaja
Lineaarne regressioonmudel ja erind
Regressioonmudeli parameetri statistilise olulisuse kontrollimine t-testiga
Aegrea eksponentsilumine
Aegrea komponendid: trend, sesoonne, tsükliline ja juhuslik komponent
Kasvutempo
Hinnaindeksid
Teguriindeksid
Struktuuriindeksid
Ökonomeetria
Kogumi keskväärtuse hinnangfunktsioonid
Hinnangu nihe
Hinnangu efektiivsus
Hinnangu mõjusus
Mudeli parameetrite nihketa hinnangud
Heteroskedastiivsuse näited
Heteroskedastiivsuse mõju
Autokorrelatsioon
1. ja 2. järku autokorrelatsioon
Durbin-Watsoni statistik
Regressiooni jääkliikmete autokorrelatsiooni mõju
Erind, omapärane ja mõjus vaatlus
Multikollineaarsuse mõju
Stohhastilise protsessi realisatsioonid
Stohhastilise protsessi karakteristikud
Aegrea ARMA(1,1) mudel
Statsionaarne ja mittestatsionaarne AR protsess
ARMA(p,q) protsessi korrelogrammid
Mittestatsionaarsed aegread, näiv regressioon, ja mudeli kordaja t-statistik
Statsionaarne protsess, ühikjuure protsess ja plahvatuslik protsess
Šoki mõju statsionaarse ja mittestatsionaarse AR protsessi korral