Aritmeetilise keskmise, mediaani ja moodi leidmine intervallitud variatsioonrea korral. √úlesanne A.2.12