Statistika Excelis

Ako Sauga koduleht Sissejuhatus Andmeanalüüsi komplekt Data Analysis Funktsioon FREQUENCY Ülesanne A.2.2 Kaalutud aritmeetilise keskmise leidmine. Ülesanne A.2.12 Aritmeetilise keskmise, mediaani ja moodi leidmine intervallitud variatsioonrea korral. Ülesanne A.3.13 Variatsioonamplituudi, standardhälbe, variatsioonikordaja ja kvartiilhaarde leidmine.
FREQUENCY Sagedustabeliks vajalike sageduste leidmine. Funktsioon loendab ära, mitu arvu etteantud arvukogumist langeb igasse sagedusvahemikku ehk klassi (bin). Eelnevalt peavad olema ära määratud sagedusvahemike ülemised piirid.
Data_array Lahtrite piirkond, kus asub arvukogum, mille kohta tahetakse sagedustabelit saada.
Bins_array Lahtrite piirkond, kus asuvad sagedusvahemike ülemised piirid.
Märkused
Tegemist on massiivifunktsiooniga (array function).
1. Enne funktsiooni valimist tuleb ära märkida lahtrite piirkond, kuhu tulevad sagedused
2. Funktsiooni sisestamine lõpetatakse klahvikombinatsiooniga CTRL+SHIFT+ENTER. Siis täidetakse ära kõik eelnevalt märgitud lahtrid.
3. Kustutamiseks tuleb märkida ära kõik lahtrid. Üksikut sagedust kustutada ei saa.

Vaata videot